تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
3015

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
892
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۱-۲۹
577
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1403
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
3076
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2184

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
100
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
542
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
501