استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3216

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1087
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
643
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1524
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3383
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2313

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
248
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
659
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
578