استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
2895

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
833
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۱-۲۹
545
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1345
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
2973
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2090

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
20
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
459
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
446