استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۲-۲۲
349
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
735
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
757
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
731
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۳-۱۳
514
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
791
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
846
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
620
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۱-۰۲-۰۵
739