استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
590
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
972
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
934
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
905
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
479
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
619
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1049
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1071
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
748