گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
150
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
109
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
106
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
205
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
139
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
122
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
200
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
133
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
136