گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
80
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
46
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
44
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
107
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
77
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
100
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
52
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
73