گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
68
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
93
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
56
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
74
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
36
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
59
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
109
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
63