گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
112
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
73
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
74
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
135
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
107
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
159
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
95
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
97