گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
96
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
55
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
55
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
116
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
89
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
132
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
67
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
84