علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
71
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
210
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
173

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
44
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
38
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
57